Projecte Educatiu de Centre (PEC)

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

Pla General Anual curs 2021/2022 (PGA2021/22)

Pla d’Acollida Digital

Pla d’Actuació 2020-2021

Projecte Lingüístic del Centre 2021-2022 (en revisió)

Documents per a l’organització i la gestió dels centres (Personal docent)

Reconeixement del nivell C1 de català als CFA

Aplica a persones nascudes a partir de 1972. La primera promoció amb dret a demanar aquest reconeixement és la que va començar el primer any d’EGB el curs 1978-1979.

ORDRE VCP/233/2010, de 12 d’abril, de modificació de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009). (…)

Article 3

Modificar l’apartat II de l’annex, punt 4.1, que queda redactat de la manera següent:
4.1 Títols de l’ensenyament reglat no universitari. (…)

Títol de graduació en educació secundària obtingut a centres i aules de formació de persones adultes, sempre que s’hagin cursat a Catalunya almenys vuit cursos qualssevol entre la primària i l’ESO, i que s’hagi cursat i aprovat l’àrea de llengua catalana als centres i aules de formació de persones adultes.

Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per una escola de persones adultes autoritzada de la manera que determina la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

Carta de compromís (adults)

Can Noè 1

Plaça del Canigó, 7
08303 Mataró
Tel. 93 796 48 01
cannoe@ajmataro.cat

Can Noè 2

Avinguda del Perú, 32
08304 Mataró
Tel. 93 169 56 49
cannoe@ajmataro.cat

© Can Noè 2023. Tots els drets reservats.