Curs

Graduat en Secundària (GES) – Nivell II

Persones destinatàries

Adreçat a aquelles persones que volen obtenir el títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria.

Estructura

Els ensenyaments per a l’obtenció del títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria per a les persones adultes consisteixen en 34 mòduls amb una càrrega lectiva de 35 hores per mòdul. La durada d’aquests estudis és de 1.190 hores. Els mòduls estan organitzats en tres àmbits (àmbit de la comunicació, àmbit cientificotecnològic i àmbit social) i es distribueixen en dos nivells.

Contingut

Mòduls del nivell II:

 1. Àmbit de la comunicació: 
  • Llengua catalana III
  • Llengua castellana III
  • Llengua estrangera II
  • Llengua estrangera III
  • Literatura catalana
  • Literatura castellana
 2. Àmbit cientificotecnològic:
  • Matemàtiques III
  • Matemàtiques IV
  • Física i química II
  • Biologia i geologia
  • Tecnologia
 3. Àmbit social:
  • Ciències socials II i moviments migratoris
  • Geografia II
  • Història II

Total mòduls del 2n nivell a cursar: 14 comuns i 3 opcionals

 

Mòduls opcionals:

 1. Àmbit de la comunicació: 
  • Llengua estrangera 0
  • Llengua estrangera IV
  • Taller d’escriptura creativa
  • Llengua i TIC
  • L’argumentació discursiva
  • Parlem de literatura
 2. Àmbit cientificotecnològic:
  • Matemàtiques inicials
  • Dietètica i nutrició
  • Medi ambient i canvi climàtic
  • Química i societat
  • Tecnologies de la informació i la comunicació
  • Les finances personals i l’elaboració d’un pressupost
 3. Àmbit social:
  • Arts i artistes
  • Història de la música
  • Viatjar per Catalunya
  • La globalització
  • Catalunya dins l’Espanya del segle XX

 

Altres mòduls opcionals, dissenyats per impartir-se a través de la plataforma Moodle, són els següents:

 1. Àmbit de la comunicació:
  1. Anglès per al turisme 1
  2. Anglès per al turisme 2
  3. Francès conversacional bàsic
  4. Informació i pensament crític
  5. Català administratiu
 2. Àmbit cientificotecnològic:
  1. Iniciació a la creació d’aplicacions mòbils
  2. Creació avançada d’aplicacions mòbils
  3. Descobreix la indústria 4
 3. Àmbit social:
  1. Igualtat de gènere al segle XXI
  2. Trobar feina. Jo puc!
  3. Emprendre: de la idea al model de negoci

Total mòduls opcionals a escollir: 3 mòduls opcionals a cada nivell

Accés

Per tal de situar l’alumnat en el nivell que li correspon, valorar els coneixements previs de l’alumnat i orientar-lo, durant el període de preinscripció o en el moment que l’alumne/a accedeix al centre passa per una avaluació inicial que consisteix en una entrevista personal i, si escau, per una prova de nivell. Durant aquest procés pot acreditar o convalidar coneixements per posteriorment iniciar els estudis d’acord amb un itinerari personalitzat.

Els requisits que l’alumne ha de complir per accedir als estudis són:

 • Ser major d’edat o complir els 18 l’any natural que comença el curs
 • Si tens 16 anys o els compleixes l’any que comença el curs, també podries accedir si et trobes en alguna de les situacions següents:
  • Tens un contracte laboral i no pots assistir en l’horari habitual d’un centre educatiu.
  • Estàs en tràmits d’obtenció d’un permís de treball.
  • Ets esportista d’alt rendiment.
  • Has cursat o estàs cursant els programes postobligatoris de formació i inserció i vols fer al mateix temps l’ESO per a adults.
  • Participes en el programa  “Joves per l’ocupació”.

És important portar documentació que acrediti els estudis finalitzats fins el moment de la matrícula per poder veure les possibles convalidacions.

Sortides

Les persones que superen aquesta formació poden accedir als ensenyaments següents:

 • el batxillerat,
 • els cicles formatius de grau mitjà,
 • la preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior i
 • la preparació per a les proves d’accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys.

Més informació

Podeu consultar tota la informació sobre aquest curs a la web de la Generalitat seguint el següent enllaç:

Generalitat de Catalunya - Tria Educativa

Grups i Horaris

Can Noè 1
Horari: Matí

  Can Noè 1

  Plaça del Canigó, 7
  08303 Mataró
  Tel. 93 796 48 01
  cannoe@ajmataro.cat

  Can Noè 2

  Avinguda del Perú, 32
  08304 Mataró
  Tel. 93 169 56 49
  cannoe@ajmataro.cat

  © Can Noè 2023. Tots els drets reservats.